Опубликовано 26.01.2018 по предмету Українська мова от Гость

Поставте наголос у поданих словосполученнях.
Тимчасова перепустка, вичерпна відповідь, фірмовий одяг, найцікавіший епізод, квартира з усіма вигодами, багато грошей, мої уподобання, закон про недоторканність, сільськогосподарський інститут, десятий кілометр, чотирнадцятий за списком, у листопаді 2017 року, типовий проект, заголовок до статті, навчальна відомість, прошу надати відпустку, розірвання договору, ощадливі витрати, дріб’язковий характер, брати зобов’язання, призводити до втрат.

Ответ оставил Гость

ТимчасОва перЕпустка, вичЕрпна вIдповідь, фірмОвий Одяг, найцікавIший епізОд, квартИра з усімА вигОдами, багАто грошЕй, моI уподобАння, закОн про недотОрканність, сільськогосподАрський інститУт, десЯтий кіломЕтр, чотирнАдцятий за спИском, у листОпаді 2017 рОку, типОвий проЕкт, заголОвок до статтI, навчАльна вIдомість, прОшу надати відпУстку, розірвАння дОговору, ощАдливі вИтрати, дріб’язкОвий харАктер, брАти зобов’Язання, призвОдити до втрАт.

Не нашел нужный ответ?

Если ответ по предмету Українська мова отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.


Найти другие ответы